Tips and Guides

Wasiat ialah dokumen undang-undang yang menyatakan dengan jelas niat dan kehendak Pewasiat untuk pengagihan aset Pewasiat selepas kematian. 

Ia merupakan satu iqrar seseorang yang diperbuat pada masa hayatnya ke atas hartanya atau manfaat untuk menyempurnakan sesuatu bagi maksud kebajikan atau apa-apa maksud yang dibenarkan menurut Hukum Syarak, selepas dia mati. 

(“Pewasiat” bermaksud seseorang yang menulis atau membuat Wasiat.)

Kajian semasa menunjukkan peratusan rakyat Malaysia yang sangat tinggi tidak mempunyai Wasiat dan Wasiat Terakhir yang sah. Sekiranya seorang bukan Islam meninggal dunia tanpa Wasiat Terakhir dan Wasiat, harta pusaka mereka akan dibahagikan mengikut Akta Pengagihan 1958 (Distribution Act 1958).

Bagi orang Islam, pembahagian harta pusaka akan mengikut Hukum Faraid yang telah ditetapkan jika seseorang mati tanpa meninggalkan sebarang wasiat atau membuat hibah.

Untuk membuat Wasiat dan Wasiat Terakhir yang sah, pewasiat mesti:-

 • Berumur sekurang-kurangnya 18 tahun dan ke atas;
 • Berfikiran waras;
 • Pewasiat mesti mempunyai harta untuk diwariskan sama ada pada masa menandatangani Wasiat dan Wasiat Terakhir, atau menjadi berhak sama ada melalui pemerolehan warisan selepas menandatangani Wasiat dan Wasiat Terakhir;
 • Wasiat ditandatangani;
 • Wasiat ditandatangani dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua (2) saksi dan Wasiat telah ditandatangani oleh Pewasiat di hadapan mereka dan di hadapan satu sama lain secara serentak;
 • Untuk Muslim, saksi mestilah beragama Islam (dua lelaki atau empat orang perempuan)
 • Pelaksana yang dinamakan dalam Wasiat boleh menjadi salah seorang saksi (dengan syarat Pelaksana juga tidak boleh menjadi waris) dan;
 • Benefisiari yang dinamakan di dalam wasiat tidak boleh menjadi saksi;
 • Pasangan suami dan isteri tidak boleh menjadi saksi;

Semua harta yang dimiliki oleh Pewasiat atau yang dia berhak sama ada, dalam ekuiti atau pada masa kematian walaupun dia mungkin berhak ke atas yang sama selepas pelaksanaan Wasiat dan Perjanjian Terakhir. Ini termasuk tetapi tidak terhad kepada yang berikut:

 • Harta alih atau peribadi, seperti wang (dalam bank atau sebaliknya), barang kemas, kereta, motosikal, saham, perabot, lukisan, arca, koleksi setem, buku, pakaian, pen, periuk dan kuali dan semua barangan isi rumah lain, barang- barang lain dan barangan peribadi;
 • Tak alih atau nyata dengan betul seperti rumah dan tanah; dan
 • Harta intelek seperti hak cipta, tanda dagangan, paten, reka bentuk perindustrian, model perniagaan, dsb.

Pewasiat adalah penulis wasiat, yang juga si mati, pemilik harta pusaka yang akan diagihkan.

Dalam keadaan sedemikian, pengagihan harta pusaka anda akan mengikut Akta Pengagihan 1958 (bukan Islam) yang telah ditetapkan. Untuk orang Islam, pengagihan harta pusaka anda akan mengikut kaedah Faraid yang telah ditetapkan.

Satu- satunya cara untuk memastikan harta pusaka anda akan diberikan kepada benefisiari yang anda pilih, adalah dengan membuat Wasiat. Dan untuk orang Islam adalah dengan menbuat wasiat atau hibah.

Wasiat dan Perjanjian Terakhir boleh dibatalkan dalam keadaan berikut:

 • Pembatalan Wasiat dan Wasiat Terakhir sebelumnya:

Ini dilakukan semasa menyediakan Wasiat yang baharu dengan memasukkan klausa yang membatalkan semua Wasiat yang dahulu.

 • Pembatalan dengan pemusnahan:

Mesti ada bukti pemusnahan Wasiat oleh seseorang di hadapannya atau di bawah arahannya. Pemusnahan secara tidak sengaja bukanlah pemusnahan yang disengajakan dan oleh itu tidak boleh membatalkan Wasiat.

 • Pembatalan oleh perkahwinan berikutnya; dan

Peraturan umum ialah mana- mana Wasiat yang dibuat sebelum perkahwinan akan dibatalkan oleh perkahwinan berikutnya. Pengecualian adalah apabila Wasiat dibuat dalam mempertimbangkan perkahwinan. Perkahwinan seterusnya ini tidak akan membatalkan Wasiat yang dibuat sebelum perkahwinan itu.

 • Pembatalan oleh doktrin saudara tanggungan;

Jika pembatalan Wasiat adalah bersyarat, ia hanya akan berkuatkuasa apabila syarat itu dipenuhi.

Contohnya,  jika Pewasiat membatalkan Wasiat dengan niat untuk membuat Wasiat tetapi terlupa untuk berbuat demikian. Maka Wasiat terakhir yang dibatalkan tetap sah.

Pelaksana ialah orang sebenar atau syarikat amanah yang dinamakan dalam Wasiat untuk bertindak sebagai pelaksanaan dan mentadbir Harta Pusaka. 

Pelaksana adalah orang yang dilantik dan dinamakan dalam wasiat untuk menguruskan harta pusaka serta melaksanakan hasrat dan arahan Pewasiat.

Anda boleh melantik mana-mana orang dewasa berumur 18 tahun ke atas untuk bertindak sebagai Pelaksana dan/ atau Pemegang Amanah anda. Anda boleh melantik antara 1 hingga 4 Pelaksana untuk bersama- sama mentadbir Harta Pusaka anda. Anda juga boleh menamakan orang untuk melangkah ke kedudukan Pelaksana yang dilantik anda sekiranya mana- mana daripada mereka meninggal dahulu sebelum si Pewasiat atau melepaskan jawatan Pelaksana mereka.

Sebagai alternatif, anda boleh melantik Syarikat Amanah untuk bertindak sebagai Pelaksana dan/ atau Pemegang Amanah anda. Keputusan sama ada untuk melantik rakan atau saudara atau professional atau syarikat amanah akan bergantung pada saiz dan sifat Harta Pusaka anda serta kerumitan Wasiat anda dan sebarang amanah berwasiat. Rakan atau saudara anda mungkin tidak mempunyai pengetahuan dan/ atau pengalaman dan/ atau masa untuk mentadbir Harta Pusaka dengan betul. Anda  mungkin merasakan bahawa rakan atau saudara anda mungkin tidak cukup dipercayai untuk melaksanakan kehendak anda. Dalam keadaan sedemikian, anda mungkin ingin mempertimbangkan untuk melantik Syarikat Amanah untuk bertindak sebagai Pelaksana dan/ atau Pemegang Amanah anda.

Ya, anda boleh melantik benefisiari anda sebagai Pelaksana Harta Pusaka anda. Malah, sekiranya anda menyerahkan segala-galanya kepada pasangan anda yang masih hidup atau anak- anak dewasa yang mampu atau mampu, sanggup, dan mampu menguruskan kewangan mereka, itu adalah pilihan semulajadi.

Perlu, sebagai satu perkara yang berhemat untuk melantik Penjaga dalam Wasiat anda jika anda mempunyai anak di bawah umur 18 tahun. Pelantikan Penjaga adalah perlu sekiranya kedua-dua ibu bapa mati apabila anak mereka berumur bawah 18 tahun kerana kanak-kanak bawah umur tidak mempunyai pemahaman undang-undang dan memberikan persetujuan bertulis, dan persetujuan bertulis tersebut akan datang dari Penjaga.

Ini bagi memastikan anak-anak itu tidak berada di bawah jagaan saudara yang salah, atau menjadi punca saman undang-undang antara saudara yang layak. Jika anda tidak melantik penjaga, mana-mana adik-beradik atau saudara terdekat boleh mengambil hak penjagaan anak-anak atau memohon kepada Mahkamah untuk dilantik sebagai penjaga mereka.

Apabila Pewasiat mempunyai anak di bawah umur 18 tahun dan di mana terdapat kanak-kanak di bawah umur sebagai benefisiari: Biasanya, Pemegang Amanah akan memegang amanah “Harta Amanah” atau “Kumpulan Wang Amanah” yang dicipta dalam Wasiat untuk waris bawah umur 18 tahun setelah mencapai umur 18 tahun. Selanjutnya, seorang Penjaga diperlukan untuk menjaga kebajikan kanak-kanak di bawah umur jika kedua-dua ibu bapa meninggal dunia.

Seperti di atas pada dasarnya, ia adalah  klausa untuk menjaga semua dan pelbagai yang tidak diperincikan atau ditangani secara khusus dalam Wasiat.

Harta pusaka tersebut akan diagihkan seolah-olah ia adalah intestate seperti dalam Akta Pembahagian 1958. Wasiat  tersebut dikenali sebagai Wasiat separa.

Wasiat  boleh dicabar dan dipertikaikan atas alasan termasuk bahawa kandungan telah diubah, tandatangan anda dipalsukan, atau bahawa pelaksanaan Pewasiat tidak disaksikan dengan betul seperti yang dinyatakan oleh Akta Wasiat 1959. Ia juga boleh dikatakan bahawa Pewasiat tidak waras fikiran atau di bawah pengaruh pada masa Pemberi Wasiat membuat dan/ atau menandatangani Wasiat dan Perjanjian Terakhir.

Kekaburan atau peninggalan penting dalam Wasiat anda menggalakkan pertikaian. Jika niat anda adalah untuk mengecualikan pasangan anda atau mana-mana anak anda daripada Wasiat anda, adalah dinasihatkan untuk berbuat demikian secara nyata dan jelas. Memberi alasan yang munasabah untuk pengecualian, walaupun alasan untuk pengecualian tersebut tidak perlu didedahkan dalam Wasiat boleh mengurangkan peluang wasiat tersebut dicabar.

Jika anda membuat Wasiat anda dalam keadaan di mana kemantapan fikiran anda boleh dipersoalkan, adalah dinasihatkan agar doctor anda memeriksa anda dan mengesah kan bahawa anda sihat akal. Jika wasiat ini kemudiannya dicabar, doctor anda mungkin dikehendaki member keterangan sewajarnya.

Wasiat juga boleh dicabar oleh salah seorang Penerima yang dinamakan dalam Wasiat atau mana-mana saudara mara Pewasiat atas alasan peruntukan yang tidak mencukupi dan tidak sesuai, ketidakadilan, dsb. Walaupun Mahkamah Probet tidak mengambil berat tentang peruntukan yang tidak mencukupi dan tidak sesuai serta ketidakadilannya. Mahkamah Probet ini mengambil berat tentang Akta Warisan (Peruntukan  Keluarga) 1971.

Apabila kekayaan dipertaruhkan, orang yang terdesak akan mencuba kebijaksanaan mereka untuk mencabar mana-mana Wasiat. Sejarah probet telah menunjukkan perkara itu, dan terdapat banyak undang-undang kes mengenai perkara ini. Pertempuran Wasiat dalam kes Nina Wang dari Hong Kong yang kini terkenal adalah legenda.

Secara amnya, Mahkamah mempunyai kuasa, menurut Akta Warisan (Peruntukan Keluarga) 1971 untuk membuat peruntukan yang munasabah untuk:

 • Pasangan anda; Anak perempuan yang belum berkahwin: Anak lelaki yang masih bayi; dan
 • Seorang kanak- kanak yang tidak mampu mengenal dirinya kerana beberapa kecacatan mental atau fizikal.

Ini dengan syarat bahawa pada pendapat mahkamah, Harta Pusaka anda tidak membuat peruntukan yang munasabah untuk nafkah tanggungan tersebut. Apabila memutuskan permohonan sedemikian, mahkamah akan mengambil kira semua keadaan termasuk saiz harta pusaka, kepentingan benefisiari yang dinamakan, aset dan pendapatan tanggungan, dan kelakuan tanggungan Si mati.

Tiada peraturan atau undang-undang yang tegas dan pantas mengenai perkara ini. Terserah sepenuhnya kepada anda sama ada anda ingin mendedahkan kandungan Wasiat dan Perjanjian Terakhir anda atau memberikan salinan Wasiat dan Perjanjian Terakhir anda kepada Pelaksana anda atau penerima manfaat anda. Walaupun anda memilih untuk tidak memberikan salinan Wasiat anda kepada Pelaksana anda, mereka harus tahu di mana untuk mencari dan mendapatkan Wasiat Terakhir dan Perjanjian Terakhir anda pada masa yang diperlukan.

Secepat mungkin, Pelaksana harus mencari, mendapatkan semula dan membaca Wasiat Terakhir dan Perjanjian Terakhir yang asal, dengan atau tanpa faedah peguam untuk menasihati jika sebarang pertanyaan dikemukakan oleh sesiapa termasuk ahli keluarga Si Mati. Ini sepatutnya membantu Pelaksana mengesahkan perkara tertentu, seperti:

 • Notis kepada waris dan waris Pemberi Wasiat
 • Keselamatan harta dan pelaburan lain
 • Pengaturan khas berkenaan dengan pengebumian
 • Pengaturan khas perlu dibuat jika barang mudah rosak terlibat

Anda tidak bertanggungjawab untuk bertindak sebagai Pelaksana jika anda tidak mahu atau tidak mampu. Anda boleh menolak jawatan apabila Pewasiat mula-mula bertanya kepada anda, atau semasa Pewasiat menyediakan Wasiat Terakhirnya. Sebagai alternatif, jika anda sebelum ini bersetuju untuk bertindak sebagai Pelaksana, anda masih boleh mengubah fikiran anda pada masa kematian Pewasiat, jika anda tidak dapat bertindak sebagai Pelaksana apabila waris meminta anda membahagikan harta pusaka, anda boleh menolak untuk bertindak. Anda secara automatik akan kehilangan semua hak sebagai Pelaksana dengan keengganan untuk bertindak sedemikian. Anda tidak perlu membuat pelepasan rasmi di mahkamah.

Sebaik sahaja anda mula menjalankan tugas sebagai Pelaksana, anda tidak boleh pergi begitu sahaja. Mengikut undang-undang, campur tangan anda dalam Harta Pusaka menjadikan anda bertanggungjawab sebagai Pelaksana dan ini datang dengan banyak tugas termasuk, antara lain kewajipan fidusiari untuk bertindak dengan suci hati dalam pentadbiran Harta Pusaka. Jika anda ingin berundur selepas anda menguasai harta Pewasiat, anda mesti melepaskan jawatan anda secara rasmi. Untuk melakukan ini, anda mesti menyerahkan penolakan secara bertulis, sebaik- baiknya dengan faedah Peguamcara kepada Mahkamah Probet.

Ini tidak bermakna anda tidak boleh bertanya tentang aset dan liabiliti Harta Pusaka iaitu Penyata Hal Ehwal Harta Pusaka. Walau bagaimanapun, tindakan anda boleh menetapkan anda sebagai Pelaksana. Oleh itu, anda harus berhati-hati dan menjalankan usaha yang wajar sebelum mengambil tindakan yang mungkin meletakkan anda pada jawatan ini.

Contoh “issue” dalam pelan harta pusaka adalah seperti berikut: “baki harta pusaka saya kepada pasangan saya, jika pasangan saya telah meninggal dunia, maka sama- sama dengan issue saya, dengan hak perwakilan.” Ini adalah undang- undang untuk “berikan harta saya kepada pasangan saya, dan jika pasangan saya meninggal dunia sebelum saya, maka kepada anak- anak saya dalam bahagian yang sama rata.”

Secara umum. “issue” termasuk keturunan, bermakna mereka sama ada lahir atau diambil sebagai anak angkat kepada keluarga. Ini diambil untuk mengecualikan anak tiri. Kanak- kanak pasangan dari perkahwinan terdahulu tidak dianggap sebagai “issue”  atau anak Si Mati.

Akta Wasiat 1959 tidak mempunyai definisi “anak” atau “issue“.

Kamus Oxford memberi maksud “issue” sebagai “anak sendiri” “anak tiri” sebagai “anak kepada suami atau isteri melalui perkahwinan terdahulu” Seksyen 3 Akta Pembahagian 1958 memperuntukkan bahawa “anak” bermaksud anak yang sah dan di mana si mati dibenarkan oleh undang- undang peribadinya sejumlah isteri, termasuk anak oleh mana- mana isteri tersebut, tetapi tidak termasuk anak angkat selain anak angkat di bawah peruntukan Akta Pengangkatan 1952.

Seksyen 6 Akta Pengagihan 1958 memperuntukkan perkara berikut:

 

Tidak berwasiat dan meninggalkan waris


Pembahagian Harta Pusaka

Pasangan sahaja (tiada ibu bapa atau anak)

Pasangan: seluruh harta pusaka

Pasangan dan ibu bapa (tiada anak)

Pasangan: 1/2: ibu bapa: 1/2

Anak sahaja (tiada pasangan atau ibu bapa) 

Anak: seluruh harta pusaka

Ibu bapa sahaja (tiada pasangan atau anak)

Ibu Bapa: Seluruh Harta Pusaka

Pasangan dan Anak (tiada ibu bapa)

Pasangan:  ⅓, Anak:   

Ibu bapa dan Anak (tiada pasangan)

Ibu bapa: , Anak:  

Ibu bapa, pasangan dan anak

Pasangan: ¼, Ibu bapa: ¼, Anak: 2/4  Jika seseorang meninggal dunia tidak berwasiat tanpa meninggalkan pasangan, anak atau ibu bapa, orang berikut berhak mengikut keutamaan:

 1. Abang, kakak dan datuk nenek: 
 2. Pakcik dan Makcik.
 3. Datuk dan nenek moyang
 4. Pakcik dan makcik yang hebat 
 5. Kerajaan

Tidak, saksi dan Pewasiat tidak boleh menandatangani Wasiat pada masa yang berbeza. Bertentangan dengan Seksyen 5 Akta Wasiat 1959 ini memperuntukkan bahawa pihak kepada Wasiat  mesti menandatangani serentak. Keperluan undang- undang ini ditunjukkan pada halaman tandatangan Wasiat.

Ya, Wasiat boleh merangkumi aset dalam dan luar Malaysia. Untuk menguatkuasakan Wasiat buatan Malaysia anda di luar negara, Pelaksana anda mungkin perlu menutup semula Pemberian Probet di mahkamah bidang kuasa asing. Lihat Bahagian IV Akta Probet dan Pentadbiran 1959. 

Walau bagaimanapun, adalah lebih baik untuk mendapatkan nasihat undang- undang khusus untuk harta tanah asing kerana undang-undang yang mengawal harta tanah akan berbeza- beza dari negara ke negara. Dalam keadaan tertentu, mungkin dinasihatkan untuk menulis Wasiat lain yang berurusan secara khusus dengan harta asing anda kerana prinsip lex situs.

Secara amnya, YA. Pelaksana anda boleh memohon kepada Mahkamah Tinggi Malaya atau Borneo untuk menutup semula Pemberian Probet di Malaysia. Selepas itu, Pelaksana anda boleh berurusan dengan dan mengagihkan aset anda di Malaysia mengikut Wasiat dan Perjanjian Terakhir anda, seolah- olah Wasiat dan Perjanjian Terakhir dibuat di Malaysia.

Lihat Seksyen 52 Akta Probet dan Pentadbiran 1959.

Ya, betul. Perkahwinan Pewasiat secara automatik akan membatalkan Wasiat yang ditulis sebelum perkahwinan itu. Oleh itu, penting untuk mengaji semula Wasiat dan Perjanjian Terakhir anda semasa perkahwinan. 

Lihat Seksyen 12 Akta Wasiat 1959.

Hakikat bahawa anda telah dinamakan sebagai benefisiari dalam Wasiat datuk anda bermakna anda mempunyai kepentingan benefisiari, dan oleh itu, anda adalah pemilik benefisiari bagi aset tersebut. Berdasarkan fakta ini sahaja, anda boleh menentukan aset ini dalam Wasiat anda sendiri, sebagai pemilik benefisiari.

Seksyen 3 Akta Wasiat 1959 memperuntukkan bahawa “… setiap orang yang berakal budi boleh… mewasiatkan… dengan wasiatnya… semua harta yang dia miliki atau yang dia berhak sama ada pada kadar rendah atau ekuiti pada masa kematiannya walaupun dia mungkin mendapat hak yang sama kemudiannya untuk melaksanakan wasiat itu.”

Ya, tetapi ia hanya terpakai untuk aset alih di Malaysia. Aset tak alih anda akan diuruskan dalam bidang kuasa undang-undang di mana aset tak alih itu terletak atau mengikut prinsip lex site.

Tiada undang-undang yang melarang sesiapa daripada memainkan peranan tiga bahagian ini. Bergantung pada keadaan, terdapat kelebihan dan kelemahan yang wujud untuk benefisiari untuk dilantik sebagai Pelaksana, Pemegang Amanah dan Penjaga juga. Walau bagaimanapun, sentiasa ingat keperluan untuk semak dan buat pertimbangan juga kerana ia mungkin akan menimbulkan masalah terutamanya jika, sebagai contoh, benefisiari anda meninggal dunia sebelum anda.

Tiada keperluan undang-undang untuk saksi membaca atau mengetahui kandungan Wasiat  anda sebelum mereka menandatangani sebagai saksi anda. Akta ini hanya memerlukan kehadiran serentak saksi-saksi ini di hadapan satu sama lain dan di hadapan Pewasiat. Mereka tidak perlu membaca Wasiat anda atau mengetahui kandungan Wasiat anda. Mereka hanya mengesahkan bahawa anda berfikiran waras ketika anda menandatangani Wasiat di hadapan mereka.

Sebaik- baiknya anda harus menulis semula Wasiat  anda untuk mengagih aset baharu untuk memberikan kepastian jawapan kepada soalan seperti siapa dapat, berapa banyak dapat,  apa yang dan bila dapat untuk mengelakkan kekaburan.

Walau bagaimanapun, jika anda tidak menulis semula Wasiat  anda dan bahawa Wasiat  anda yang sedia ada mempunyai secara menyeluruh dibuat Klausa Residuary Asset, maka aset baharu anda akan diuruskan oleh Klausa Sisa.

Ya, anda boleh setakat jumlah yang boleh diagihkan kepada anda. Ini bermakna anda tidak boleh mewariskan separuh lagi yang dimiliki oleh pemegang akaun yang lain.

Walaupun rumah tersebut masih dalam pembayaran balik pinjaman, anda boleh mewariskan rumah tersebut kepada Isteri anda. Walaupun rumah itu dicaj kepada bank sebagai jaminan untuk pinjaman, anda adalah pemilik berdaftar, dan oleh itu pemilik sah.

Di Malaysia, penukaran status agama oleh Pewasiat Bukan Islam kepada Musim akan secara automatik membatalkan Wasiat dan Perjanjian Terakhirnya, justeru itu perlu menulisnya semula.

Tidak boleh. Pasangan anda dan/ atau benefisiari anda tidak boleh menjadi saksi kepada Wasiat anda. Seorang benefisiari tidak akan layak untuk menerima apa-apa faedah daripada Harta Pusaka jika dia, atau pasangannya menandatangani sebagai saksi Wasiat. Walau bagaimanapun Wasiat tidak akan terbatal berdasarkan benefisiari atau jika pasangannya, adalah saksi dalam Wasiat dan Perjanjian Terakhir.

Lihat Seksyen 9 Akta Wasiat 1959.

Wasiat secara automatik dibatalkan apabila berkahwin atau perkahwinan semula. Pengecualian adalah apabila Wasiat dibuat secara jelas memperuntukkan perkahwinan yang dijangkakan dalam klausa “”kontemplasi perkahwinan”. Lihat Seksyen 12 Akta Wasiat 1959.

Ambil perhatian bahawa perceraian semata- mata tidak akan membatalkan Wasiat dan Perjanjian Terakhir Penerima Wasiat. Hanya selepas pencerai berkahwin semula barulah Wasiat akan dibatalkan.